Ви увійшли як ГістьВітаю Вас, Гість
Через мистецтво - до знань
  Одним із головних завдань сучасної школи  є створення такої системи навчання і виховання, яка забезпечувала б освітні потреби кожного учня відповідно до його нахилів, інтересів, можливостей, де пріоритетним   є виховання загальнолюдських цінностей  особистості (доброти, милосердя, толерантності та ін.), стимулювання її внутрішніх сил  до саморозвитку і самовиховання.
 
  Наукові дослідження переконливо доводять, що дитина повинна перебувати під постійним виховним впливом матеріальної і духовної  культури  свого народу. Це потрібно, у першу чергу,   для найповнішого розкриття природних схильностей дитини і розвитку її здібностей, виявлення етнопсихологічних особливостей.
 
  Для досягнення цієї мети  Черкаська спеціалізована  школа  І-ІІІ ступенів № 20 пройшла непростий шлях становлення і   створює сприятливі умови для реалізації права дітей на вільний розвиток творчих здібностей,  а також забезпечує державні гарантії гуманітарно-естетичного виховання дітей через доступність  до надбань вітчизняного та світового мистецтв, культури, фольклору, етнографії України.
 
За 50 років існування школа  змінювала свій статус, вписуючись у вимоги реформ в освіті: загальноосвітня середня школа, школа-гімназія, школа-комплекс, а сьогодні – спеціалізована школа гуманітарно-естетичного профілю, яку з 1989  до 2011 року очолювала  Н.П.Мелькаєва. Створення естетично розвиваючого гармонійного середовища, утвердження різноманітними засобами атмосфери емоційного благополуччя і духовного взаємозбагачення учнівського колективу, надання можливостей випробувати себе не лише здібній, а й «слабкій» дитині – ось та модель школи , яку створив педагогічний колектив під керівництвом нового директора. Змінювалась назва, але залишався зміст - формування свідомої загальнолюдської культури дитини через засоби мистецтва. При реалізації цього змісту пріоритетна роль належить предметам гуманітарно-естетичного циклу. Весь цей час педагогічний колектив, обравши в перші роки існування школи педагогічну мету „Через культуру – до знань ”, поглиблюючи і вдосконалюючи її зміст, але не відступаючи від задуманого, будує і плекає духовне та культурне середовище школи та мікрорайону міста.
 
Головні завдання Черкаської спеціалізованої школи гуманітарно-естетичного профілю №20:
 
·      забезпечення реалізації права громадян  на загальну середню освіту;
 
·      формування і  розвиток  соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою   громадянською позицією, почуттям національної свідомості, яка підготовлена до професійного самовизначення;
 
·      створення умов для опанування системи    наукових знань про природу,  культуру,   мистецтво, звичаї, обряди, традиції, народну символіку, традиційні народні ремесла.
 
Мета  художньо-естетичного  виховання полягає  в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтв і практичної художньо-творчої діяльності формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва; розвивати естетичну свідомість, загальнокультурну і художню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні.
 
   Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, авторськими програмами,реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
 
   Варіативна частина формується з урахуванням спеціалізації школи гуманітарно-естетичного профілю навчання.
 
   Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та  семінарських занять, репетицій, клас-уроків, індивідуальних занять (гри на музичних інструментах), академічних концертів, загальних репетицій музично-хореографічних, вокальних та інструментальних ансамблів, творчих виставок, навчально-виробничих екскурсій у процесі урочної та позаурочної освіти  .
 
  У  школі навчально-виховна робота поєднується з науково методичною,  науково-дослідницькою та експериментальною; поряд  з  традиційними  методами і формами використовуються  інноваційні технології навчання.
 
Діти у процесі навчання мають можливість сконцентрувати своє навчання, творчість та відпочинок в одному приміщенні та опанувати багато видів діяльності:
 
1) загальноосвітня школа;
 
2)  музична освіта;
 
3) художня праця ;
 
4) хореографія (класика, народний, естрад­ний танець);
 
5) гра на музичному інструменті;
 
6) музична грамота, сольфеджіо.
 
  Вивчення музичного, вокально-хорового, хореографічного і традиційних видів мистецтв та ремесел в середніх та старших класах є логічним і закономірним продовженням тематичного принципу про­грам «Художньо-естетичного циклу» в початковій школі, що дає змогу дотримуватись послідовності, наступності та безперервності змісту музичної і художньої освіти. У початковій школі формується усвідомлення учнями того, що різні види мистецтв тісно пов'язані між собою і знання одного з них допомагає глибше сприймати і розуміти інші види. Тому набутий учнями в початковій школі музичний досвід і художні навички дають змогу ґрунтовно і поглиблено узагальнити їхні уявлення, знання та естетичні враження, щоб у середніх і старших класах підвести їх до формування відчуття стилю, здатності визначати харак­тери художніх образів, що передані за допо­могою слова, музики, творів образотворчого мистецтва. Художнє виховання та творчий розвиток учнів засобами образотворчого мистецтва реалізу­ється в завданнях, що спрямовані на формування предметних компетенцій:
 
·      чуттєво-емоційне сприйняття;
 
·      вміння відчувати і бачити навколишній світ, виявлення пізнавальної активності;
 
·      асоціативно-образне мислення, виявлен­ня фантазії, уяви під час створення влас­них образів у художньо-практичній діяль­ності;
 
·      поняттєво-логічне мислення, уміння ви­значати мету, способи та організацію її до­сягнення;
 
·      здатність до самоаналізу та самооцінки.
 
  У спеціалізованій школі гуманітарно-естетичного профілю предмет­на сфера образотворчого мистецтва охоплює: живопис, малюнок, декоративно-ужиткове мис­тецтво, комп’ютерну графіку, художньо-творчу діяльність, зокрема в галузі традиційних видів мистецтв та реме­сел, декоративно-ужиткового мистецтва, що особливо близька дітям молодшого та середнього шкільного віку завдяки своїй різнома­нітності, доступності, близькості до домашнього середовища, поєднанню красивого й корисного. Вона сприяє вихованню естетичного ставлення до побуту, праці, інших сфер людської життєдіяльності; викликає потребу в естетично-художньому наповненні навколишнього середовища, почуття влас­ного етнічного коріння, єдності з народом, бажання продовжувати народні традиції; дає розуміння глибини цих традицій єдності матеріальної та духовної культури; породжує інтерес до історії, етнографії та фольклору.
 
Багато елементів художньої мови образо­творчого мистецтва властиві іншим видам художньої діяльності: музиці, хореографії, акторській майстерності та сценічній культу­рі. Це композиція, пластика, ритм, зображувальність співвідношення частин та цілого, контрастність, гармонійність чи дисонанс.
 
  У школі важливим засобом виховання є музичне мистецтво: музична грамота, сольфеджіо, музична література; гра на музичних інструментах (баян, сопілка, домра, бандура, кобза-ритм, мідні та дерев’яні духові, ударні інструменти, фортепіано); участь у групових та оркестрових, ансамблевих видах діяльності. 
 
  Важливу роль профільного естетичного вихо­вання в школі відіграє хорео­графія.
 
  Мистецтво хореографії має значні можливо­сті у вихованні школярів, особливо молодшо­го шкільного віку, оскільки танець, а також пов'язані з ним ігри, вправи з рухами, спі­вом розвивають розумові й фізичні здібності дітей, їхні почуття і творчу фантазію.
 
Хореографія — це мистецтво пластики, май­стерності виконавця танцю народного, кла­сичного та естрадного. Особливо важливим є місце хореографії в колективній творчості .
 
Школа  зі специфічним соціально-культурним середовищем  відкрита до контактів із закладами культури і мисте­цтва (музеями, філармонією, театрами), до взаємодії з професійними та самодіяльни­ми колективами і відомими митцями, більше того, вона  стає ініціатором таких контактів. Саме художньо-естетичні аспекти шкільного життя мають змогу нейтралізувати зовнішні антиестетичні впливи макросередовища, засобів масової інформації.
 
  Школа постійно налагоджує систематичну взаємодію з культурно-освітніми закладами та представниками культури для залучення учнів до художніх цінностей із максимальним урахуванням індивідуальних здібностей, задоволенням інтересів і потреб учнів. 
 
Особлива увага спрямована  на зв'язки із сімейно-родинним оточенням учнів. Великого  значення набуває їх гармонізація в сфері художньо-естетичного виховання. Залучення батьків до творчої співпраці спри­яє збереженню народних традицій і зви­чаїв, забезпеченню духовної спадкоємності поколінь.
 
Система художньо-естетичної освіти та вихо­вання має відкритий характер, що дає широкий простір для вдосконалення, від­родження кращих національних культурних традицій і впровадження найсучасніших інноваційних ідей.
 
 Відповідно до наказу МОН України спеціалізована школа №20 є експериментальним навчальним закладом з проблеми „Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів ”.
 
  Сьогодні у школі працює 6о педагогів. Їм близьке головне завдання сьогодення – адаптація дитини в суспільстві у відповідності з її природними можливостями, повага до особистості учня, індивідуальний підхід до кожного з них, намагання надати підтримку дитині, розвиваючи її здібності. 
 
  Школа працює за чотирма навчальними планами. Поглиблено вивчаються українська мова та література, працюють курси за вибором, спецкурси.  У навчальних планах музичних класів - уроки хорового мистецтва, теорія музики, сольфеджіо, гра на одному (за вибором) з музичних інструментів – народних, духових та ударних інструментах тощо. Хореографічні класи мають уроки класичного тренажу, народного танцю, сценічної майстерності. Учні художніх класів за час навчання в школі оволодівають багатьма видами художніх ремесел, їх роботи систематично експонуються на виставках в обласному центрі. Крім вивчення предметів естетичного циклу, відвідування індивідуальних занять з музичного інструмента, діти мають змогу працювати у творчих колективах. Таких об’єднань у школі 14: зразковий хореографічний ансамбль «Надія», зразковий оркестр народних інструментів, зразковий духовий оркестр, зразкова вокальна студія «Беліссімо», дитячий хор «Джерельце», а також художні та театральні творчі колективи, ансамблі домристів, баяністів, бандуристів.
Всього творчі колективи об’єднують 450 дітей, а мистецтвом займається близько 550 дітей із 644 учнів школи.  Робота у творчих колективах напружена і жадана для дітей – численні концерти, конкурси, творчі звіти. Це  дає можливість для  всебічного особистісного розвитку дітей,  розвитку їхніх талантів, розумових і  фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого  суспільного вибору, і збагачення на цій  основі  інтелектуального,  творчого потенціалу України. Випускники школи впевнено вступають у самостійне життя, використовуючи і розвиваючи свій творчий потенціал.